Malba ve znojemské rotundě a tapiserie z Bayeux

Malba ve znojemské rotundě a tapiserie z Bayeux

Srovnání sémantického významu pěti vybraných znaků

VVM, LIX, 2007/3

Když před deseti lety uveřejnil jeden z předních moravských historiků umění poprvé svůj objev o pozadí a významu románské malby ve znojemské rotundě sv. Kateřiny (původně Panny Marie), stalo se tak v pouhém regionálním sborníku, který zajisté mohl ujít všeobecné pozornosti.1 Dnes, po vydání obsáhlé monografie téhož autora,2 kterou shrnul a upravil zastaralé příspěvky včetně klíčového díla Friedlova a významně je doplnil bohatým srovnávacím materiálem křesťanské ikonografie v celoevropských souvislostech, nemůže už být zřejmě nadále pochyb, že po roce 1949 podlehla česká historická věda při posuzování a interpretaci této výtvarné památky svým jednostranným přeceněním významu vyrytého nápisu diktátu naší moderní mentality a dopustila se zásadních omylů.3 Je dobře si uvědomit, že luštit ikonografický rébus skrývá sice nebezpečí zavádějících hyperinterpretací a málo podložených domněnek, přesto však jde o vědomý proces, popsatelný termíny kognitivní psychologie, týkající se optiky, fyziologie vnímání, procesu zpracování informací a logického myšlení.4

Trvalo téměř půl století, než umělecký historik (a archeolog), který je v prvé řadě predestinován porozumět středověké, vysoce sakrální malbě, revidoval omyly, které za neslavných dob socialismu postulovali víceméně výhradně na základě písemných pramenů (kromě ominózního vyrytého nápisu také přeceněním Kosmovy kroniky), klasičtí historikové. Je na čase vyrovnat se s novými objevy a pokusit se pokračovat v cestě k lepšímu pochopení znojemské malby, která spočívá v intencích románské doby především v ní samé, v její kompozici a ikonografii.5

Dnes již zřejmě nemůže být pochyb, že poslední umělecko-historická analýza malby stanovila především správnou historickou dobu, ve které byla vytvořena a tím také důvod jejího vzniku6 – nebo naopak, jedno je bez druhého nemyslitelné. Je nutné definitivně opustit zavádějící spekulace o roce 1134 a svatbě Konráda Znojemského, které nemají naprosto žádnou ikonografickou oporu v malbě samé, nýbrž pocházejí z výhradního přecenění vyrytého nápisu, kterým se dali po roce 1949 v typické mentalitě doby, bohužel, svést i umělečtí historikové včetně již vzpomenutého Friedla.7

Znojemská malba:

  • vznikla roku 1091 (nejpozději snad 1092) jako votivní projev na oslavu jedinečné události, smíru krále Vratislava s jeho bratrem Konrádem (tzv. Brněnským) po dramatických okolnostech obležení Brna,

  • horní kruh devatenácti knížat (zóna IV) představuje resp. symbolizuje deset přemyslovských knížat počínaje Václavem Svatým a konče zadavateli díla, bratry Vratislavem a Konrádem, zobrazenými v dlouhém plášti panovníků, a devět následujících postav bez plášťů, které z logiky této dějinné události musejí odpovídat tehdy žijícím mladým přemyslovským princům,

  • důvodem vzniku malby je tedy nejen oslava toho, co se již stalo, nýbrž i vědomá projekce dějinného času do budoucnosti, jinými slovy, znojemská malba má zřejmě rovněž didaktický (politicko-mocenský, pedagogicko-morální) obsah, snahu stanovit jejich pořadí jako následníků.

Je-li tomu tak, je možné odvodit další logické důsledky těchto faktů a zároveň nutné, při jakékoliv další interpretaci znojemské malby u těchto již známých faktů konsekventně vytrvat.

V prvé řadě toto umělecko-historické zjištění znamená, že přinejmenším v části malby je skutečně zachycen lineární průběh času („dějiny“). Pro dobu raného středověku to může překvapovat, neboť to byla typicky doba převahy vnímání času jako trvalého opakování cyklických dějů, prastarého paradigmatu agrární společnosti. Citovaný autor zpochybňuje sice ve svém novém díle tradiční názor, že oba pásy panovníků tvoří jeden celek jakési „genealogie“ Přemyslovců (a tedy zachycení lineárního průběhu času v celém svém rozsahu) a interpretuje spodnější pás (zóna III) jako jedinou scénu „hieros gamos“, spojenou s investiturou panovníka.8 To může zůstat nadále předmětem diskusí, důležitá je podle mého názoru (zřejmě již konečná) shoda o významu pásu hořejšího (zóna IV), kde je bezesporu zachycena řada panovníků v průběhu dějinného času od 2. čtvrtiny 10. století, ovšem tak, jak si ji představoval autor malby roku 1091.9 Důvodem znázornění mladých princů, tj. následníků, může pak logicky být pouze záměr obou zadavatelů malby určit, stanovit a zachovat jejich budoucí pořadí jako nástupců na kamenném stolci,10 psychologicky jde tedy o projekci lineárního času do budoucnosti a zároveň politický, didaktický záměr.

Máme zde tedy hned tři důvody, proč je možné a žádoucí, srovnat některé aspekty znojemské malby se známou tapsiérií z Bayeux:11

  • vznikla ve stejné dějinné době (kolem roku 1075, možná trochu dříve, ale jistě před rokem 108212) jako oslava dobytí Anglie Normany, jedná se o stejnou generaci žijících osob jak v Anglii a Normandii, tak i v Čechách a na Moravě,

  • je na ní rovněž zachyceno množství reálných osob, a to bezesporu v průběhu dějinného času zhruba dvou let mezi jarem 1064 a říjnem 1066 (původně prosincem, korunovací krále Viléma, která však chybí, protože posledních asi pět metrů tapiserie je dnes ztraceno),

  • má rovněž didaktický (politický, pedagogický) význam, účelem jejího vyhotovení byla snaha vítězných Normanů přesvědčit své nové anglosaské poddané, že se stalo po právu a podle Božího rozhodnutí, když domácího usurpátora moci krále Harolda nahradil normanský vévoda Vilém.

Tapiserie, uložená dodnes v normanském Bayeux,13 je sedmdesát metrů dlouhou a pětačtyřicet až padesát centimetrů širokou lněnou tkaninou, která slouží jako osnova pro vlnou vyšívanou historii dybytí Anglie a některých událostí, které mu předcházely. Je sice opakovaně restaurovaná, naposledy v 80. letech 20. století, ale dnešní umělecko-historická věda nepochybuje, že její ikonografie je pro naše moderní interpretace dostatečně spolehlivá.14

Z hlediska psychologie je i obraz nutně prostředkem přenosu informací, přičemž se každá lidská komunikace odehrává na třech stupních. Jedinečnost tapiserie z Bayeux spočívá nejprve v její syntaxi, která prozrazuje skandinávské vlivy. Tkané koberce, tapiserie a gobelíny s výjevy (a částečně i narativní komponentou) jsou v této oblasti známé a zachované od 8. století. Historie rychle pofrancouzštělých Normanů dnešní Normandie začíná norským vikingem jménem Hrolfúr (Rollo), jehož tam s jeho lidmi usadil roku 911 západofrancký král Karel Prosťáček. Jejich potomkům poloviny 11. století byla tradice „vyšívaných výjevů“ ještě zcela živá, stejně jako třeba schopnost stavby skvělých lodí, což byl jeden z hlavních důvodů jejich dějinného úspěchu.15 Je proto velmi logické, že autor tapiserie, vzdělaný normanský biskup Odo, nevlastní bratr krále Viléma, sáhl při provedení tohoto úžasného záměru k dobře známé technice a nechal vyšívat k tomu určené ženy vlnou to, co (zřejmě osobně) kresebně předznamenal.

Co se týče sémantické výpovědi, chtěl bych se v dalším soustředit na pět vybraných znaků, které se vyskytují na obou památkách a hrají mnohdy zásadní roli. Jejich srovnání a posouzení, které prozatím podle mých znalostí nebylo systematicky provedeno,16 může ozřejmit některé souvislosti a možná napomoci k lepšímu pochopení některých aspektů znojemské malby. Obecně se tapiserie vyznačuje neobyčejnou živostí, dynamičností pohybu, množstvím gest, smyslem pro detail, střízlivostí, racionalitou, jednoznačnou pragmatičností, podřízenou hlavnímu (didaktickému) účelu.

V závěru bych chtěl stručně zhodnotit ideové pozadí a také význam obou děl, přičemž shrnutí na tomto třetím a nejvyšším, pragmatickém stupni komunikace, vyzní možná poněkud překvapivě.

Prvním znakem vhodným ke srovnání je KORUNA, která podle všeobecné shody veškerého bádání na znojemské malbě označuje krále Vratislava,17 jak poslední souhrnné dílo znovu potvrzuje.18

obr. 1 (pozn. 17)

Na tomto místě nejde o zpochybnění tohoto poznatku, nýbrž o pokus o odpověď na otázku, zda se dá pomocí tapiserie z Bayeux doložit, že v ikonografickém slovníku doby konce 11. století koruna skutečně znamenala krále a ne třeba libovolného panovníka.

Odpověď zní, že je tomu vskutku přesně tak. Tapiserie začíná scénou přijetí vévody19 Harolda s jedním průvodcem u starého krále Edwarda Vyznavače někdy na jaře roku 1064, král Edward má na hlavě korunu.20

obr. 2 (pozn. 20)

Dá se doložit, že i v dalších dvou scénách je král Edward zobrazen s korunou, poprvé při přijetí Harolda po jeho návratu z Normandie (tab. 28) a podruhé při úmrtí (tab. 30), kdy je mu odebrána, aby mohl být zabalen do rubáše a pohřben. Velmi pěkně je na tapiserii navíc doloženo, že korunovace byla nedílnou součástí královské intronizace.21 Na dalším obraze vidíme již krále Harolda sedět na trůně a v doprovodném textu bude od tohoto okamžiku až do své smrti na bojišti u Hastingsu nazýván ‚rex‘.

obr. 3 (pozn. 21)

Žádný jiný panovník na tapiserii, především vévoda Vilém nebo jeho vazal hrabě Wido/Guy, stejně jako poražený hrabě z Bretaně jménem Conan, korunu v žádné scéně nemají. Umělečtí historikové zato nepochybují, že ji původně měl čerstvě korunovaný král Vilém Dobyvatel na závěrečné scéně celé tapiserie, která ovšem z technických důvodů chybí.22 Dá se oprávněně shrnout, že ze všech pěti zde sledovaných znaků je právě koruna jako způsob identifikace krále (a obecně tedy také individualizace, což je významné, viz dále) tím nejjednoznačnějším a nejjistějším.

Druhým znakem je PLÁŠŤ, který je na znojemské malbě všeobecně (a jistě správně) spojován s označením postavy jako panovníka. Poslední dílo to explicitně potvrzuje (nehledě na množství jiných srovnávacích ikonografických dokladů) především podrobným rozborem scény opláštění oráče na počátku dynastického pásu malby (zóna III), interpretované jako „hieros gamos“, mýtus svaté svatby, který je mimo jiné i investiturou panovníka, ikonograficky vyjádřené na znojemské malbě především pláštěm.23 Tento správný poznatek byl však bohužel rozvinut (již Friedlem) do chybné spekulace o tzv. „moravských údělnících“, které na malbě velmi tvrdošíjně nacházeli především klasičtí historikové, mentálně fixovaní na písemné prameny.24 Jestliže znázornění postavy v plášti znamená ‚panovník‘, není naprosto možné z toho (bez dalších podpůrných poznatků) logicky odvodit, že postava bez pláště je ‚moravský údělník‘, pouze to, že je to zjevně v ikonografickém slovníku autora malby nějaký ‚ne-panovník‘. Všechno ostatní je spekulace, navíc v případě ‚moravských údělníků‘ ikonograficky ničím nepodložená,25 zatímco nový poznatek, že jde o mladé prince = následníky (přísně vzato také pouhá interpretace) je podložená velmi dobře jak ikonograficky (viz dále), tak i ze všeobecné historické situace, za níž tato malba vznikla.

obr. 4 (pozn. 26)

Z tapiserie se dá doložit, že plášť označuje v každém případě významnou osobnost, sice většinou skutečně panovníka, ne však výhradně. Všichni panovníci jej mají na sobě velmi často, i když ne vždy. Nikdy nechybí při oficiálních příležitostech, tu nejoficiálnější a pro celou tapiserii klíčovou dokumentuje tab. 25/26.26 V plášti je jak na trůně sedící a meč spravedlnosti třímající vévoda Vilém, tak i přísahající vévoda Harold, individualizovaný ještě navíc svým knírem, na tapiserii velmi typickým způsobem označení Anglosasa. V plášti je vévoda Harold na koni na své cestě do Boshamu (tab. 2), i na lodi při příjezdu do Normandie (tab. 6), nemá jej však hned na následující scéně, kdy je brán do zajetí, což je typické. Ani při přechodu řeky Couesnon, při výpravě Normanů do Bretaně, jej jejich spojenec Harold nemá.27

obr. 5 (pozn. 27)

Autor tapiserie zjevně rozlišoval podle situace a dával přednost nejen symbolice (chybění pláště při zajmutí), ale i realitě, neboť těžko někoho zachraňovat z tekutých písků, zamotaný do pláště. Také vévoda Vilém, který je mnohokrát zobrazen v plášti, jej na sobě nemá v situacích, kde není prostě na místě, například v plné zbroji před odjezdem do bitvy u Hastingsu (tab. 51) nebo při předávání zbraní Haroldovi (tab. 24), jako jej nemá žádná ze vznešených osob ani v bitvě na kroužkové zbroji.

V běžných a hlavně oficiálních situacích na sobě panovníci mají plášť vždy, a to i pouhý hrabě Wido, Vilémův vazal, jak ve scéně, kdy sedě na stolci přijímá zajatého Harolda (tab. 10), tak také když s rituální sekerou na dlouhém toporu na následující scéně přijímá Vilémovy posly, nebo i na koni, kdy před vévodou Vilémem (v plášti) pootočen ukazuje na svého průvodce Harolda (rovněž v plášti).28 Na rozdíl od znojemské malby, která je mimo jiné mnohem sakrálnější a reprezentativnější, než pragmatický ‚comics‘ tapiserie, je však na této doložitelné, že v plášti jsou zobrazeny i postavy, které panovníky nejsou. První z nich je asi postava muže na tab. 49/50, který dohlíží na pracovníky, stavějící opevnění kolem Hastingsu, který byl Vilémovým opěrným bodem po vylodění v Anglii, kde čekal na svého soupeře, jenž se teprve blížil rychlým pochodem od Yorku.29 Protože však nevíme, kdo tento muž je, není tato situace jistá. Teoreticky by to mohl být druhý Vilémův bratr Robert, který na tapiserii opakovaně je, stejně jako sám její autor biskup Odo, oba v pláštích. Druhý (a poslední) příklad je však jasnější. Je to mysteriózní, interpretačnímu umění uměleckých historiků dodnes odolávající scéna (tab. 17), kde ‚jakýsi klerikus a Aelfgyva‘ cosi provádějí, olemovaní dole na borduře jedním z mnoha ominózních naháčů, kteří se na tapiserii vyskytují, s mohutným, ale neškodně visícím přirozením (jiní naháči jsou jako poloviny párečků doslova „v akci“). Tento pouhý ‚jakýsi klerikus‘ je rovněž zobrazen v plášti a vymyká se proto jednoznačnosti pravidla, že v plášti je zobrazen (pouze) panovník, které zjevně na tapiserii neplatí tak jednoznačně, jako na znojemské malbě.

Třetím znakem hodným srovnání je KOPÍ, v první řadě především zbraň, která je na tapiserii velice častá. Jako krátké vrhací kopí (spíše tedy snad oštěp) je používají jak normanští jezdci (např. tab. 62, 63 a mnohé jiné), tak i anglosasští pěšáci (např. tab. 62 a 66, kde velice realisticky po hlavě padají ze svých opevnění). Mnohde je vidíme u normanských rytířů v typickém držení pod paží, v tom případě často s praporci, gonfanony s několika cípy, velice podobnými znojemským (tab. 53, 57, 58, 60, v rukou starého Anglosasa na tab. 62 je jistě zároveň symbolem jejich vojska).

Je samozřejmostí, že kopí má povícero symbolických významů, z nichž je na tapiserii velmi dobře doloženo, že bylo v ikonografickém slovníku doby výrazem moci. Kopí nacházíme nejprve opakovaně na pozadí scén sedících nebo i stojících panovníků, často držená heroldy, zatímco sami panovníci spíše třímají meč spravedlnosti, žezlo, jablko nebo ceremoniální hůl, a to spíše v normanském prostředí než u Anglosasů, kde spíše vidíme rituální sekery na dlouhém toporu.30 Velmi typická a dobře známá (i z českých dějin, kdy ji podobně vzpomíná Kosmas k roku 1099 v Řezně u dvou bratrů, které máme oba na znojemské malbě) je scéna Vilémova předání zbroje Haroldovi, druhá klíčová scéna tapiserie.31

obr. 6 (pozn. 31)

Převzetí zbroje znamenalo uznání lenní závislosti, přinejmenším u francouzských Normanů, Anglosas Harold to možná potom doma interpretoval jinak. Kopí s praporcem je ovšem symbolem moci nad svěřeným územím, což je na tapiserii skvěle vyjádřeno nádherným detailem předávání klíčů kapitulujícího města z kopí na kopí.32

obr. 7 (pozn. 32)

Nemůže být pochyb, že kopí má rovněž silný náboj sakrální. Od dob Longinova kopí a probodeného boku Kristova, až po říšské kopí sv. Mořice, provází celé první tisíciletí naprosto neoddělitelně, ba ještě umění renesanční o půl tisíciletí později tuto tradici nezapomnělo.33 Není proto divu, že kopí s praporcem třímají nejen všichni panovníci na znojemské malbě, ale i následníci bez plášťů, neboť je identifikuje jako knížata, držitele moci, členy panujícího rodu. Tato tradice je v české ikonografii dobře známá, stačí se podívat (a srovnat) třeba postavu sv. Václava na titulním listu wolfenübettelského rukopisu Gumpoldovy legendy z doby kolem roku 1005, kde klopýtá pod tíhou mučednické koruny, s jeho majestátním znázorněním v Kodexu vyšehradském z doby vzniku znojemské malby. Jsem přesvědčen, že v důsledku aktuální dějinné události královské korunovace Vratislavovy jen pět let před vznikem znojemské malby a role, kterou v ní hrálo českými bojovníky v bitvě u Flarchheimu ukořistěné kopí (=odebrání moci ve slovníku analogické komunikace středověku) protikrále Rudolfa Švábského (a jeho vysoce symbolická smrt o půl roku později34), použil znojemský malíř kopí k jednoznačné identifikaci postavy Václava Svatého.35

obr. 8 (pozn. 36)

Předposledním znakem je PŘILBA, kterou nacházíme pochopitelně velice často na tapiserii, jejímž dlouhým závěrem je zuřivá bitva, ale jen v jednom jediném, avšak nesmírně zajímavém případě na znojemské malbě.36 Tvarem jsou prakticky totožné jen s tím rozdílem, že na tapiserii mají všechny přílby nánosník, který na malbě chybí. Mají ji na hlavě zcela výhradně bojovníci, ani v jednom jediném případě u několika stovek postav ji nenacházíme v jiné situaci,37 zatímco naopak vidíme i bojovníky, kteří přilbu nemají. Někteří normanští jezdci mají přes hlavu přetaženu kápi z kroužkové zbroje, někteří anglosasští pěšáci jsou prostovlasí. Nesmírně zajímavý je na tapiserii způsob, který použil její autor k vyobrazení jedné dramatické scény, neboť tím provedl totéž, co zcela bezesporu učinil i znojemský malíř – pomocí atributu přilby individualizoval jednu určitou (významnou) postavu.38 Během bitvy u Hastingsu rozšířili Anglosasové poplašnou zprávu, že vévoda Vilém padl, Normané znejistěli a začali opouštět bojiště. Byla to však pouhá lest, Vilém byl živ a zdráv, a když viděl, co se děje, obrátil se ke svým vojákům a aby jej skutečně poznali, zvedl svou přilbu a posunul si ji do týlu, takže nánosník už mu nezakrýval tvář. Přesně takto vidíme tuto dramatickou scénu na tapiserii z Bayeux.39

obr. 9 (pozn. 39)

Pokud se ptáme, jaký symbolický náboj může mít zobrazení jediného knížete v přilbě na znojemské malbě,40 nacházíme v době jen o málo pozdější nápadnou paralelu. V tzv. modlitební knize sv. Hildegardy z Bingenu (mnichovský rukopis) z doby kolem roku 1170 vidíme osm miniatur, kde jsou v protikladu vždy nahoře a dole zobrazeny dvojice ‚hodných‘ (ctnosti, ‚blahoslavení ti, kdož…‘) a ‚zlých‘ (hříchů, ‚běda těm, kdož…‘). Poslední osmá miniatura znázorňuje v dolní polovině ty, ‚kdo vyhledávají svár, pronásledují druhé‘, jeden ze dvou hříšníků je přitom zobrazen s přilbou na hlavě.41 Zdá se, že je možné chápat symboliku přilby na jediném knížeti znojemské malby jako vyjádření jeho ‚svárlivosti‘, tedy odboje, rebelie a neposlušnosti. Protože díky Kosmovu podivuhodně podrobnému svědectví – není ale divu, neboť zde referuje o událostech, které s vysokou pravděpodobností osobně zažil – známe okolnosti léta roku 1091 poměrně dobře, není nesnadné si domyslet, který z přemyslovských princů může být takto označen.

obr. 10 (pozn. 41)

Zbývá sémantická výpověď posledního znaku, jak jej vidíme na obou uměleckých památkách, ikonografie ŠTÍTU, v mnohém ohledu nejkomplikovanější a také nejzajímavější. Na tapiserii vidíme štítů velké množství, a to v nejrůznějším provedení. Velkou většinu tvoří mandlovité štíty normanského typu v různé kvalitě. Nejjednodušší mají v rukou angličtí pěšáci (tab. 61, 62, 66), jsou jednobarevné a bez obruby, někdy s několika malými okrouhlými skvrnami, které zřejmě znázorňují hlavy nýtů, jimiž je zevnitř uchyceno zařízení k uchopení štítů. Někteří Angličané třímají staré a tradiční štíty kulaté, většinou s bodcovitou puklicí uprostřed, a biskup Odo si dal záležet, aby ukázal, že byly tradicí, protože je v bitvě u Hastingsu mají buď mužové staří (zobrazení s bílými vousy, tab. 71, 72), nebo velmi významní, jako třeba Haroldovi bratři Leofwin a Gyrth (tab. 64).

obr. 11 (pozn. 42)

Výraznější štíty mají Normané. Od vícebarevných s obrubami pro běžné bojovníky (velmi dobře jsou viditelné na scénách přeplavby Kanálu, kdy je mají po vikingském zvyku zavěšené na lubech lodí, tab. 42), přes označené barevnými geometrickými figurami (tab. 7, 17, 23, 24, 40, 63, 70, 71), až po nádherně pomalované, především okřídlenými gryfy a jinými bájnými zvířecími figurami (tab. 7, 12, 15, 70).42

Předheraldická doba 11. století nepochybně znala ‚malované štíty‘, které vzpomíná Kosmas zřejmě zcela oprávněně k době kolem roku 1040. Jak dalece snad individualizují své majitele, nelze dnes však rozhodnout.43 Velmi mnoho štítů ukazuje tapiserie bezesporu z vnitřní strany. Všechny bez výjimky mají popruhy, šňůry nebo řemeny, držené rukou (tab. 8, 18, 19, 39 a na téměř každé scéně v závěrečné bitvě), nebo ještě k tomu obepínající provlečené předloktí (tab. 20, 22, 55, 69), velice často je znázorněno, že jezdec drží zároveň se štítem v levici také uzdu svého koně. Nikde, ani v jediném případě,44 není znázorněn takový štít s pruhy, vždy se smyčkami a oky, zhruba tak, jako na již citovaném obraze.45

Jak vznikla vůbec myšlenka o tzv. ‚otočených štítech‘ na znojemské malbě? Friedl tak označil štíty s pruhy, které jsou vyobrazeny u tří knížat horního pásu, protože se domníval, že jde o konstrukci k jejich uchopení. Domníval se tak proto, že jeden z nich, nám už známý muž s přilbou, je skutečně zobrazený tak, jakoby svůj pruhovaný štít za horní z oněch pruhů držel, na rozdíl od ostatních dvou, kteří jej drží stejně jako všechna ostatní knížata svoje štíty nepruhované, tedy většinou nějakým způsobem za okraj. Pokrčené prsty muže s přilbou46 (potvrzené i akvarely Trappovými) nenechávají žádný prostor pro spekulace o ruce, snad pouze ‚položené‘ na ploše štítu (jakoby postava štít držela pouhým jeho přitlačením na něm položené ruky k tělu), takové znázornění se dá bez problémů odlišit.47 Friedl viděl správně, ale jeho interpretace byla chybná. Nešlo o realismus jako na tapiserii, nutno se ptát, jaký symbolický význam mohly mít pro malíře pruhy na štítě, a na to jsou odpovědi možné.

obr. 12 (pozn. 46)

Klasická historiografie ví, že ‚středověký člověk byl zvyklý na symbolické významy barev‘, přičemž ‚pruhované značilo morální ohrožení‘, tedy provinění, hřích a trest za něj,48 zatímco ikonografie dodnes zachovala pruhy jako známku provinění a trestu na klasickém oděvu odsouzených vězňů, což je velice dobře vyjádřeno v němčině.49 Pokud tedy v ikonografickém slovníku malířů pruhy na štítě znamenaly trest, nemůže snad již být pochyb, že pátý následník, muž ikonograficky individualizovaný svou přilbou, odbojník, rebel a svárlivec, je zjevně znázorněním prince Břetislava, jediného následníka, který sehrál v létě roku 1091 roli vskutku osudovou. To by ovšem znamenalo, že jeho zobrazení na malbě bylo krutým trestem – téměř vyděděním, protože odsunutím až na páté místo za své dva bratry a dva bratrance. Nebylo by proto divu, kdyby se tomuto trestu vyhnul tím, že odešel do emigrace.50

Myslím, že nemůže být pochyb, že znázornění štítů devatenácti knížat má svůj informační obsah. Jestliže ‚každá figura má svoji specifickou barevnost‘51, bylo na malbě původně devatenáct individuálních oděvů. Proč ne také devatenáct různých štítů? Proč ne jen jeden jediný, u všech stejný druh štítu? Ne, jsou to čtyři druhy štítu, ne méně a ne více, taková je realita. Jestliže víme, že máme na malbě po řadě deseti bývalých panovníků také devět budoucích následníků, členů jedné velkorodiny, je nutné u tohoto faktu konsekventně vytrvat. Účelem jejich znázornění na této malbě a v tomto dějinném okamžiku přece muselo být jejich nástupnictví, projekce lineárního času do budoucnosti, tento geniální (politický a umělecko-didaktický) aspekt zadavatelů a autorů malby, která je právě tímto jedinečná v evropském dosahu. Informační obsah různých, ale v počtu čtyři omezených druhů štítů musí mít praktický, politicko-didaktický dosah, jinými slovy, zjevně určuje především příslušnost synů k otcům, přičemž je možné předpokládat, že jejich identifikace oděvem byla možná pro současníky ještě mnohem zřetelnější.

Rozbor štítů podle tohoto kritéria určuje všech devět následníků celkem jednoznačně, protože až na výjimku individuálně významného, potrestaného a označeného Břetislava je možné předpokládat, že stojí jinak podle stáří.52 Koneckonců byli všichni stejně vnuky knížete Břetislava, který podle Kosmova svědectví seniorát vyhlásil, a to explicitně pro své syny (kde ještě bez výjimky v míru a pohodě platil, i když ke konci, roku 1091, už jen tak tak) a vnuky (kde se o něj bojovalo, ale víceméně se naplnil), zatímco v generaci pravnuků vymizel.

Kníže Konrád, zvaný dnes celkem oprávněně ‚Brněnský‘, neboť tam vládl třicet let, má štít červený s růžicí, stejně jako nepochybně šestý následník, zřejmě jeho mladší syn Litolt, neboť za ním už jistě žádný stejný štít není. Druhým jeho synem, starším Oldřichem, musí pak být druhý následník se štítem podobně ‚pruhovaným‘ jako štít Břetislavův, nejen proto, že je skutečně dodnes v základním tónu červený, ale hlavně proto, že žádný jiný už nezbývá. Čtyři zbývající synové krále Vratislava drží stejně jako on štít s puklicí, v sestupném pořadí zřejmě Boleslav jako první,53 Bořivoj čtvrtý, Vladislav sedmý a Soběslav poslední, devátý.54 A konečně obě knížata olomoucká, Svatopluk jako třetí55 a Otík jako osmý skutečně drží poslední druh štítu (červenobílý s růžicí), který má na malbě z panovníků nejen Jaromír, ale především kníže Břetislav, který z Olomouce spravoval Moravu asi patnáct let, než usedl na pražský stolec. Jejich otec Ota I. na malbě ovšem nemůže být, nebyl pražským panovníkem s pláštěm a nemůže být v roce 1091 následníkem, protože je po smrti.

Zbývá několik posledních slov o pragmatické úrovni komunikace, o pozadí a významu obou srovnávaných památek. Leckoho možná překvapí, že z tohoto pohledu je znojemská malba nebetyčně v předstihu. Tapiserie z Bayeux je totiž přes svou jedinečnost syntaxe a mnohé úžasné detaily své sémantické výpovědi56 v tomto svém aspektu doslova banální. Je oslavou boje, vítězství, dobytí cizí země, války, krve a násilí. Jistě, to bylo až nevinně přirozené v této době, ale takové dílo je ve svém ideovém záměru zcela běžné, nic se v dějinách neoslavuje tak často, jako vítězné boje. Znojemská malba je však (pro svou dobu díky svému uchování zcela jedinečnou) oslavou míru, dohody. Je to skutečně pozoruhodné, ale dva čeští Přemyslovci dokázali (jen přechodně, pravda) ve své době a společnosti trvalého krvavého násilí dát přednost dohodě a smíru před válkou a zmarem, navíc tímto jedinečným, nepřekonatelným způsobem uměleckého znázornění na barevné fresce, a ještě ji rozšířit o velkolepý projekt budoucího nástupnictví. Je možné směle prohlásit, že něco takového je v evropských dějinách výtvarného umění ojedinělou r a r i t o u .

Celá desetiletí se mělo zato, že znojemská malba je „česká“ především díky svému bohemizovanému mýtu oráče-knížete – zakladatele dynastie, ženicha svaté svatby „hieros gamos“. Myslím, že je to omyl. Tento mýtus je nejen prastarý, ale především všeobecně indoevropský. Ne v zobrazení tohoto mýtu, ale v inovaci, flexibilitě, smyslu pro humor, odvaze, ba jakési sympatické „drzosti“, znázornit ve svěcené kapli svatou smlouvu žijících knížat a tím ji zachovat jako závaznou pro potomstvo, v tom mně připadá tato malba mnohem více „česká“.57

A to je zároveň poslední argument do mosaiky předpokladů o autorovi tohoto úžasného díla. Jestliže víme, že umělcem románské doby raného středověku byl prakticky výlučně duchovní, měli bychom jej hledat v případě této malby v moravském Znojmě mnohem spíše doma než v cizině. Je totiž zřejmě podle posledního rozboru tak nápadně „byzantská“, že nelze vystačit s již opakovaně předpokládanými (i Friedlem) vlivy z ‚jihoněmeckého a severoitalského prostředí‘. Je velmi osvěžující, že opuštění ominózního omylu ‚roku 1134 jako vzniku malby‘ zjevně vyřešilo i tento problém. Nemůže být sporu o tom, že již vysledované umělecko-historické paralely mezi znojemskou malbou a díly salcburského a řezenského okruhu a zwiefaltenského kláštera mají zjevně opačný směr, než o jakém se doposud uvažovalo. Protože všechna tato díla vznikla až počátkem 12. století, musí být odrazem znojemské malby, jako jím byl Viprechtův náhrobek v Pegau, a nikoliv její předlohou.

Je velkou zásluhou autora nejnovější monografie, že ukázal na velmi pravděpodobnou možnost inspirace znojemské malby z uherského, silně byzantsky ovlivněného prostředí, které mělo v kritické době těsně před jejím vznikem silné kontakty s Moravou.58 Stále jasněji se ukazuje, že autorem této vysoce sakrální, „teologické“, mystikou, tajemností a strnulou reprezentativností prosycené „byzantské“ malby mohl být domácí mnich, opat slovanského kláštera na Sázavě Božetěch, o němž je nejen známo, že ‚uměl krásně malovat‘ a byl ‚po slávě u lidu toužící‘ – ano, na originalitu se ve středověku pohlíželo s podezřením – ale za ‚nasazení koruny králi na hlavu‘ (prokazatelně roku 1091!) byl za trest poslán do nejprve symbolického (odnést sochu Spasitele na vlastních zádech až do Říma) a později (1096) definitivního vyhnanství – do Uher. A stále jasněji se také ukazuje, že znojemská malba nebyla žádným „obrazovým opisem“ Kosmovy kroniky, nýbrž mnohem spíše (hlavní?) pohnutkou jejího sepsání,59 jak to konečně také odpovídá mentalitě (raného) středověku, která dávala jednoznačně přednost ikonografii před psaným textem.

1 Konečný, Lubomír: Ikonografická problematika románské výmalby znojemské rotundy, in: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání. Sborník příspěvků konference ve Znojmě 23.-25. 5. 1996, Znojmo 1997, s. 59-78.

2 Konečný, L. J.: Románská rotunda ve Znojmě, Brno 2005.

3 K tomu např.: Weidenmann, B.: Psychische Prozesse beim Verstehen von Bildern, Bern 1988. Dnešní psychologie ví, že moderní mentalita vzdělance má silnou tendenci podceňovat obraz jako informační prostředek a přeceňovat naopak význam textu, zatímco dnešní historiografie ví, že ve středověku tomu bylo víceméně naopak, v raném středověku románské doby ještě výrazněji než v jeho závěru.

4 K tomu např.: Novotný, A.: Znojemská malba jako rébus neboli o smyslu této malby očima psychologie. In: Znojemská rotunda. Sborník z 2. konference o rotundě 25.-26. 6. 2003 ve Znojmě, Znojmo 2004, s. 25-42.

5 I psychika historiků podléhá určitým zákonitostem: „Historik je nadšeným otrokem pramenů, prameny jsou jeho milovaným i nenáviděným božstvem. Vždy s nimi zápasí, někdy proto, že jich má až zoufale málo.“ , Třeštík, Dušan: Počátky Přemyslovců, Praha 1998, s. 7. Dnešní historiografie už sice nepochybuje o tom, že vyrytý nápis je asi o dvě století mladší než malba a zcela jistě v okamžiku jejího vzniku neexistoval, přesto ale nebyla zatím schopna nebo ochotna vyvodit z toho odpovídající důsledky.

6 Konečný, L.: op. cit. Románská rotunda, s. 301-313.

7 Friedl, Antonín: Přemyslovci ve Znojmě, Praha 1966.

8 Konečný, L: op. cit. Románská rotunda, s. 185-240.

9 Z tohoto důvodu musí zůstat logicky pochybeným jakýkoliv argument, který se znalostmi naší moderní doby a její pokročilé vědy „prověřuje“ dějinné znalosti tehdejších malířů a dokonce podle nich „opravuje“ jejich dobovou interpretaci našich dějin, jak se při výkladu této malby opakovaně stávalo. Velmi důležitý je však argument, že přesně takto, tedy jako posloupnost knížat, středověk vnímal a hlavně periodizoval dějiny, k tomu např.: Třeštík, D.: Historické povědomí českého raného středověku. In: Dawna swiadomośc historyczna w Polsce, Czechach i Slowacji, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdansk 1978.

10 Z písemných pramenů ovšem víme, že byli všichni stejně vnuky knížete Břetislava, „zákonodárce“ seniorátu, a můžeme, ba musíme důvodně předpokládat, že pouhé stáří těchto mladíků zřejmě nebylo jediným vodítkem pro jejich postavení na malbě, i když na druhé straně roku 1091 bylo asi prvním a zásadním předpokladem jejich nástupnického pořadí. Co se právě s těmito devíti Přemyslovci a jejich nároky na nástupnictví dělo během dalších pětatřiceti let víme rovněž, ale je nutno mít trvale na paměti, že roku 1091 to známo nebylo.

11 V citaci obrazů vycházím z nádherné monografie: Wilson, D. M.: Der Teppich von Bayeux. Köln 2003, čísla označují barevné tabule tam uvedené. Dílo nazývám v textu ‚tapiserií‘ podle termínu nejběžnějšího v německém prostředí, zdá se mi případnější než české ‚koberec‘ nebo dokonce ‚tepich‘, i když, přesně vzato, se jedná o gobelín.

12 Protože její autor biskup Odo byl tehdy svým bratrem králem Vilémem Dobyvatelem vypuzen do vyhnanství.

13 Původně v katedrále, což vysvětluje její poměrně dobré zachování po mnohá staletí, dnes v muzeu. Největší nebezpečí jí hrozilo za francouzské revoluce, kdy ji osvícení racionalisté chtěli rozstříhat na plachty na pokrytí vojenských vozů, při jednom karnevalu dokonce vůz nově instalované „bohyně rozumu“ – i to je typická shoda s osudy znojemské rotundy a malby, včetně dnešního pivovaru okolo ní…

14 Až na několik podružných maličkostí, které jsou pro účely této práce irelevantní.

15 Umožnila jim přepravit přes Kanál několik stovek koní a vylodit je bez zranění, což byl druhý rozhodující důvod jejich úspěchu. Anglosasové tehdy ještě na koních bojovat neuměli. Lodi byly velmi ploché s malým ponorem a daly se lehce vytáhnout na břeh. Nepotřebovaly také skoro žádnou hloubku, vikingové dokázali veslovat proti proudu stovky kilometrů po vnitrozemských řekách. Ohrožovali mezi 8. a 11. stoletím nejen Paříž nebo Londýn, ale i saracénskou Sevillu nebo jiná, od moře ještě vzdálenější města. Po staletí byla oblíbená jejich kolosální „zkratka“, cesta z Konstantinopole do Švédska přes Dněpr a menší řeky, vlévající se do Baltu.

16 V díle Friedlově je tapiserie vzpomenuta v jedné poznámce pod čarou. Celkem nepochybuji, že ji nikdy osobně neviděl. Nepřímo lze totiž rekonstruovat, že tento autor konkrétní výjevy neznal, viz v dalším problém „otočených štítů“. Dnešní reprodukce ještě neexistovaly (o internetu ani nemluvě) a neumím si představit, že koncem 50. let 20. století bylo v „zájmu socialistické republiky“ pustit vědce do Francie, aby si tam prohlédl cosi tak „pámbíčkářského“…

17 Detail hlavy deváté figury v plášti ve čtvrtém pásu (zóna IV), nejlépe podle stavu po Fišerově restaurování v monografii Friedlově, viz pozn. 7. Syntaxe je spolehlivá a úplnější, než dnešní smazaný stav v rotundě.

18 Konečný, L.: op. cit. Románská rotunda, expl. s. 300.

19 Na tapiserii je před svou královskou korunovací v doprovodném textu nazýván ‚dux‘, zůstaňme tedy u této titulatury, ač se nám možná zdá chybná. Harold Godwinsson, s anglickým královským rodem pouze sešvagřený (Edward měl za manželku jeho sestru), byl ve skutečnosti earl, nejlépe tedy snad česky hrabě (?).

20 Wilson, tab. 1.

21 Tamtéž, tab. 31. Normané na tapiserii nepopírají, že Harold se v lednu 1066 volbou svých mužů králem skutečně stal, tvrdí jenom, že to byla usurpace moci, popření práva a zrada slíbené věrnosti Vilémovi.

22 Byla odtržena a ztracena (asi pět metrů) velmi pravděpodobně proto, že tapiserie byla uchovávána svinutá, přičemž začínali rolovat vždy začátkem. Konec byl tedy nejvíc namáhán a poničen a během času se vůbec ztratil.

23 Konečný, L.: op. cit. Románská rotunda, expl. především s. 205.

24 Viz např. Krzemieńska, Barbara-Merhautová, Anežka-Třeštík, Dušan: Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě. Praha 2000, tedy celé čtyři roky po zveřejnění objevu L. Konečného…

25 To mělo počátkem 90. let (jak typické, až po „výbuchu nové svobody“) za následek obsáhlé a špatně podložené spekulace o velkomoravském původu znojemské malby. Jsou sice, co se týče interpretace postav bez plášťů v principu stejně chybné (pouhá pražská knížata, zatímco v pláštích jsou prý význačná knížata velkomoravská), ale mají tu zásluhu, že ukazují v zrcadlovém obraze tutéž (zcestnou) logiku tzv. krátkého spojení, psychického fenoménu moderní doby, kterému se mnohdy nevyhnou ani vědci a který je dnešní psychologii dobře známý – „ne-panovník“ nemusí automaticky znamenat „moravský údělník“.

26 Wilson, tamtéž. Přísaha vévody Harolda na sakramenty, že bude ctít nástupnické právo vévody Viléma na anglický trůn. Odtud odvozovali Normané jeho zradu a spravedlivé rozhodnutí Božího soudu.

27 Wilson, tab. 20, také kvůli zobrazení štítu, o němž ještě bude řeč. Vévoda Harold zde zachraňuje dva muže (zjevně Normany, ten spodní je označen typickým vyholeným zátylkem) z tekutých písků.

28 Wilson, tab. 14. Zde bych chtěl ještě upozornit na nebývale povedený a pro románské umění překvapivý detail znázornění pravé nohy hraběte Widona, který se pro tuto dobu celkem neuvěřitelně podobá (teprve o celá staletí později znovuobjevené) perspektivě.

29 Anglosasové tam pod Haroldovým velením porazili přesně toho dne, kdy se Vilém na jihu vylodil, norského krále Haralda Hardradu, který v bitvě padl, a rozbili jeho vojsko. Ani tento panovník („Tvrdý“ Harald, který měl velmi pohnutý život), ani jeho Norové nebyli žádný snadný soupeř, a přesto je Anglosasové doslova smetli – bojovali stejně jako oni pouze pěšky. Je skutečně víceméně jisté, že bitvu u Hastingsu a osud Anglie na příštích tisíc let rozhodla normanská rytířská jízda, jak to skvěle zachytila tapiserie z Bayeux. Jedenácté století je vůbec v Evropě hlavně stoletím Normanů, protože kromě Anglie získali už předtím celou (původně byzantskou) jižní Itálii, rokem 1061 zahájili dobytí saracénské Sicílie a roku 1099 hráli všichni dohromady rozhodující úlohu při dobytí Jeruzaléma první křížovou výpravou, přičemž jejich knížata Bohemund a Tankred ovládla na Blízkém Východě rozsáhlá území.

30 Wilson, tab. 10, 11, 13, 17, 26, 50, sekery u Anglosasů např. tab. 28 dvakrát, nebo u korunovace, tab. 31.

31 Tamtéž, tab. 24 a zvětšeně (což je originální velikost tapiserie) na s. 23 před tab. 1.

32 Tamtéž, tab. 23, jde o scénu z Vilémova tažení do Bretaně a kapitulaci města Dinan.

33 Například nádherný obraz Rafaelův z roku 1518, na kterém archanděl Michael zabíjí ďábla, pochopitelně kopím.

34 Byla mu useknuta pravá ruka, kterou kdysi přísahal věrnost svému králi Jindřichovi, proti němuž se teď vzbouřil.

35 Novotný, A.: Metody moderní mytologie neboli boj o „rukopis znojemský“. In: VVM, LVI, 2004, s. 3-14, obraz na s. 5. Klíčová postava Václava Svatého je nejen v bílém šatu a první v řadě panovníků. Je zároveň znázorněn jako spasený na nebesích („stojí na oblaku“) a zdůrazněn dalšími atributy, především kopím, kterým jako jediný kníže v celé kapli spojuje v optické ose všechny tři součásti Božské Trojjedinosti ve skutečnou Trinitas – Krista v konše apsidy, Boha Otce v oblaku nebes a holubici Ducha Svatého ve vrchlíku kupole lodi. Kromě toho je optickým trikem posunut přesně do zvýšeného středu mezi oběma donátory („magický trojúhelník“), přestože v ose konchy apsidy není on, nýbrž jeho kopí. To je umožněno tím, že donátorka stojí od osy dále vpravo než donátor vlevo, což jistě není žádná náhoda, neboť to mělo za následek dodnes pozorovatelný fakt, že se donátorce jako jediné postavě v řadě už nad hlavu „nevešel“ oblouk arkády.

36 Detail hlavy páté postavy bez pláště, podle Friedla, tamtéž.

37 Důvod tohoto zdůraznění bude brzy objasněn, viz pozn. 40.

38 Je legitimní, diskutovat v dalším podrobněji důvody, proč může být jeden kníže v kapli zobrazen s přilbou na hlavě, nesporným by však mělo zůstat, že byl tímto způsobem v každém případě individualizován. Zároveň nutno mít na paměti, že je to téměř s jistotou jeden z následníků, mladých přemyslovských princů, jež díky Kosmově zprávě známe všechny jménem.

39 Wilson, tab. 68. Otočený vévoda Vilém ukazuje výrazným gestem na vlastní tvář, a aby to bylo zcela jasné, potvrzuje to stejně otočený jezdec před ním. Tato výrazná gestikulace je pro tapiserii velice typická, biskup Odo zjevně nechtěl nic ponechat náhodě. Jeho až „polopatistická“ názornost a střízlivost ‚západního‘ stylu je vskutku osvěžující a také nápadná ve srovnání s mystičností a byzantskou tajuplností plnou symbolů a zašifrovaných tajemství mnohem sakrálnější (‚teologický program‘, Konečný, L.) malby znojemské. Dokládá mimo jiné, že biskup i přesto, že byl duchovním, byl v této době spíše člověkem moci („politiky“) než kontemplace.

40 „Sotva tu jde o obecný atribut, třeba i významného bojovníka…“, Konečný, L.: op. cit. Románská rotunda, s. 314. Ano, téměř jistě jde o významný symbol, na této malbě to snad ani není jinak možné, otázkou však je, zda tímto autorem nabídnuté spekulativní vysvětlení (podobná funkce přilby jako koruny?) je jediné možné.

41 Schmitt, J.-C.: Svět středověkých gest. Praha 2004, s. 117.

42 Wilson, tab. 12. Dva normanští poslové s překrásnými malovanými štíty jedou se zprávou „zpět“, doleva, proti proudu času, jde o jedno ze dvou míst na tapiserii, kde je tento aspekt znázorněn (druhým je smrt a pohřeb krále Edwarda). Aby nebylo pochyb, že zpráva byla důležitá, jedou tak rychle, že jim vlasy nad vyholeným zátylkem vlají ve větru, tak daleko šel smysl pro realismus normanského biskupa konce 11. století. Štíty mají v tomto případě zavěšené na rameni, což je z doby známo a také část „realismu“ autora – zde koneckonců nejsou v bitvě, mají „pohov“.

43 Aspekt nesmírně zajímavý na znojemské malbě. Co se týče symbolického znázornění štítů na tapiserii, pak snad jen v jediné scéně, kde je ovšem tato symbolika v již vzpomenuté ‚západní střízlivosti‘ přeražena neúprosným realismem – před bitvou u Hastingsu se Normané posilují společným hodokvasem (jistě rituálním, jeho ikonografie má náznaky podobné Poslední večeři Páně), který se koná na „stolech“, vytvořených položením štítů na dřevěné kozy, tab. 47, 48.

44 Celkem jsem napočítal na tapiserii 77 případů znázornění vnitřní strany štítu.

45 Viz pozn. 27.

46 Znojemská malba, zároveň čtyři různé druhy štítů pro srovnání vedle sebe, podle Friedla. Pátý panovník se štítem dvoubarevným (červenobílým) s růžicí, téměř s jistotou Jaromír, jeho nástupce se štítem s puklicí, který je vždy z profilu, téměř s jistotou Oldřich, pátý následník (s přilbou) se štítem „pruhovaným“ a jeho soused na místě dalším se štítem jednobarevným (červeným) s růžicí. Více druhů štítu se u těchto devatenácti postav jistě nevyskytuje, jejich ikonografická spolehlivost je téměř stoprocentní, viz Konečný, L.: op. cit. Románská rotunda, s. 296-297.

47 Na znojemské malbě (naznačeně) pátý panovník, jistě šestý a možná i devátý následník, na tapiserii možná tab. 13, zcela jistě tab. 17.

48 LeGoff, J. (ed.): Der Mensch des Mittelalters. Frankfurt am Main 1998, s. 42.

49 Tresty (Strafen) und pruhy (Streifen) jsou prakticky totožným slovem.

50 Že se nakonec na podzim příštího roku ukázalo, že „všechno je jinak“, je pro náš úžasný rébus znojemské malby irelevantní, do budoucnosti nikdy nikdo ze smrtelníků nahlédnout nemůže. Břetislav se jako fakticky nejstarší z devíti následníků tehdy pražským vládcem na úkor malby stal (za podivuhodné pomoci biskupa Kosmy?) a ostatní to akceptovali, ale že špatný příklad kazí dobré mravy, sám velkolepě předvedl roku 1099 v Řezně, a to už po jeho smrti rok nato bez ozbrojeného odporu a války mezi bratranci neprošlo!

51 Konečný, L.: op. cit. Románská rotunda, s. 310.

52 Což ale samo o sobě k úplné identifikaci vést nemůže, protože Kosmovo svědectví je v tomto aspektu neúplné. Je známo, že pět synů krále Vratislava byli v sestupném pořadí Břetislav, Boleslav, Bořivoj, Vladislav a Soběslav, z obou synů Konrádových byl Oldřich starší než Litolt a z obou synů již zemřelého Oty Olomouckého byl Svatopluk starší než než Ota Mladší, zvaný Kosmou Otík. Nevíme však, jaké bylo vzájemné stáří všech bratranců, což naprosto nevylučuje, že bylo takové, jak je (s výjimkou potrestaného Břetislava) zachovala znojemská malba.

53 Který byl podle Kosmy dne 11. srpna 1091(!) ‚zachvácen předčasnou smrtí‘ – jak nám ty budoucí bratrovražedné války o nástupnictví právě v této generaci vrhají svůj krutý stín už zde! Navíc je zde jasně cítit jeden neměnný aspekt lidské psychiky, vliv ženy na svého manžela, skutečná antropologická konstanta lidských dějin. Boleslav byl sice druhorozeným (žijícím) synem krále Vratislava, ale prvorozeným své matky Svatavy Polské, zatímco starší Břetislav (syn Adléty Uherské) byl sirotkem od stáří (asi) jednoho roku.

54 Nevím, odkud se dostala do české historiografie představa, že byl snad roku 1091 malým dítětem. I když je to ikonograficky i tak lhostejné, biologicky to nemůže odpovídat skutečnosti, protože jeho matka Svatava měla kolem padesáti let, byla tedy již dávno (ve středověku mnohem dříve než dnes, kdy je to kolem 45-47 let) v menopause. Soběslav mohl mít patnáct, šestnáct let, zemřel by pak (1140) jako asi pětašedesátiletý, což je možné.

55 Zde jsou námitky klasické historiografie nejsilnější, protože je známo, kdy se Ota Olomoucký oženil s Eufémií. Také proto je v posledním díle (Konečný, L., s. 313) Svatopluk uveden až jako sedmý z následníků, až za Vladislavem. Je mi líto, ale i psychologie je věda, jež má své zákonitosti, které nutno respektovat – lidská logika je jenom jedna. Se zkušeností člověka, který luští rébusy čtyřicet let, musím trvat na tom, že z logiky malby – a také událostí let 1105-1109, to je nutné mít na paměti! – musel být Svatopluk starší, než se má dnes zato. Možným vysvětlením může být, že nemusel být synem Eufémie, ale její (nám dnes neznámé) předchůdkyně, nejspíš z místního moravského rodu, jak o tom koneckonců nejlépe svědčí jeho jméno. Vlastně podobně, jako se málem přihodilo Vratislavovi (byl tehdy také údělníkem olomouckým), když se stal již roku 1055 mladým vdovcem – kdyby jeho první žena, nejspíš z místního moravského rodu (také proto se k ní mohli Spytihněvovi pochopové chovat tak sprostě?), bývala těhotná nezemřela, měl by potomka ještě podstatně staršího, než byl později (asi 1060?) narozený Břetislav, možná dokonce staršího, než byl (jediný) syn panujícího Spytihněva Svatobor, pozdější arcibiskup akvilejský Friedrich…

56 Stranou jsem musel ponechat mnohé další zajímavosti, především výjevy z běžného života, včetně třeba orby a vláčení, což je nejstarší doklad tohoto zemědělského nástroje v evropských dějinách, a hlavně neuvěřitelná zobrazení nahých párečků, zřetelně v přípravě pohlavního styku (tab. 52, 53 a především 14), se kterými si dnešní umělecko-historičtí odborníci neví příliš rady. Nesmělým interpretačním pokusům, vidět zde výjevy z Ezopových bajek (které na borduře sice také jsou, ale ne v tomto případě) Wilson nevěří, aniž by však nabízel řešení. Podle mého názoru jde téměř jistě o znázornění jarních rituálů plodnosti (proto jsou také ve spojení s orbou), které byly zjevně v Anglii 11. století ještě živé, ač je to prastarý, hluboce pohanský zvyk. A vyšité na tapiserii z Bayeux je máme proto, že její autor tím byl překvapen a pohoršen skoro stejně, jako my dnes. I to je antropologická konstanta lidské psychiky, že naše paměť automaticky zachovává události překvapivé a zvláštní mnohem lépe než běžné. Je podivné, ale užitečné si uvědomit, že přes veškerý pokrok vědy a techniky posledních staletí byl vzdělaný normanský biskup 11. století v tomto aspektu své psychiky bližší nám, lidem 21. století, než primitivním anglosaským venkovanům své doby.

57 Za předpokladu něčeho tak politicky nekorektního, jako je „národní povaha“. Na druhé straně však je málokdo tak dobře schopen si všímat něčeho tak efemerního jako ten, kdo prožil polovinu svých dvaapadesáti let v cizině.

58 Konečný, L.: op. cit. Románská rotunda, s. 405. Nejen na úrovni vznešených zadavatelů malby (olomoucká kněžna Eufémie byla z panujícího uherského rodu), ale i styků duchovních – prvním biskupem nové diecéze v Záhřebu se stal (roku 1091!) slovanský mnich ze sázavského kláštera.

59 Nepřímo se dá z nejméně dvou narážek doložit, že Kosmas znojemskou malbu znal, i když ji – tento mistr v naznačování a velmistr v zamlčování – explicitně nevzpomenul. Zřetelnější z nich je poznámka o ‚hvězdě kruhu knížat‘, kterou vložil k označení našeho muže s přilbou, budoucího knížete Břetislava II., k roku 1108 do úst knížeti Svatoplukovi. Ta hvězda jde na vrub jeho osbní lásky a úcty k tomuto panovníkovi (již dávno mrtvému v době, kdy psal svou kroniku), kruh knížat však těžko čemukoliv jinému, než malbě ve znojemské rotundě…